Reflexions i propostes finals

Reflexions i propostes finals

Fins aquí hem comparat i estudiat els trets comuns entre tot el material recollit a les visites. El resultat de les comparacions representen principalment les tendències generals, Detectem una certa unificació de tendències, fins i tot en experiències realitzades amb estudiants de centres i cultures diferents. En la meva opinió ha estat fonamental en la creació d’una actitud comuna  el convertir els visitants en  ‘investigadors’ i comunicadors. Si tenim en compte el temps dedicat a cada obra, 15 minuts, gaire bé de forma regular l’han distribuït de la forma següent:  la major part del temps a decidir com explicar les seves impressions. I menys temps dedicat a la observació, ja que amb la memòria assistida que proporcionen les imatges captades amb els mòbils, disminueix el risc de perdre’s els detalls significatius.

 

boto

En un proper estudi, convindrà concentrar-nos en els materials i missatges singulars i especials aportats per els  ‘outsiders’.  En seria un exemple entre els molts que podem trobar, la imatge recollida a la Fundació Stamfli de Sitges, acompanyada del comentari ‘Acoblació al sistema’. En la qual s’expressa un sentiment geomètric, cinètic i d’estat personal que va molt més enllà des codis elemental que hem utilitzat per a valorar les mirades i apreciacions més generals.

Tot el material recollit resta  a disposició dels centres col·laboradors i investigadors per a ser treballat des d’altres punts de vista. El que oferim en aquest projecte és una ‘mirada’ sobre altres mirades, tot convidant a trobar-ne de noves, segons la tipologia dels centres, les edats dels participants, el seu espai cultural i d’origen, i un llarg etc. Material que oferim a tots els que en desitgin fer-ne també  un us didàctic o  cultural, amb l’objectiu d’estimular la recerca sobre  el desenvolupament de la sensibilitat, el coneixement i el diàleg amb l’obra d’art,  entesa com a màxima expressió de la creativitat i comunicació humanes.

La conservació del Patrimoni

Les generacions posteriors seran hereves i receptores del que considerem patrimoni artístic, és  a dir de les obres que nosaltres conservem, documentem i analitzem per a obtenir-ne coneixements intel·lectuals i emocionals, que ens permetin projectar-les cap al futur. Per a dur a terme de forma coherent aquesta aspiració, és ineludible  estimular el diàleg amb aquestes noves generacions amb l’objectiu d’esbrinar quin és el seu concepte i valoració d’aquests productes culturals i artístics,  i  de quina manera l’hem de reforçar, salvaguardar i gestionar per a garantir-ne  la seva continuitat com a capital social i cultural.

Les reflexions i conclusions que aquesta mirada nostra sobre les mirades dels joves ‘investigadors’ es generen, ha de permetre establir un diàleg obert entre ambdues que ens faciliti esbrinar quins son els coneixements fonamentals i perfeccionar la seva relació amb la sensibilitat de la percepció i la comunicació entre les persones.

Recollida de dades i valoració dels materials

Recollida de dades i valoració dels materials

 1. Procedents dels WhatsApp

Tots els missatges i imatges es trametran a un centre de recollida de dades, des d’on seran processats,  d’acord amb els passos següents:

 1. Enviar els Xats
 2. Obrir i guardar el Xats rebuts
 3. Treballar des de Movistar. Outlook no accepta tants fitxers
 4. Guardar imatges i xat a carpeta amb nom ; sigla del ‘Grup’
 5. Ajuntar tots els texts en ordre alfabètic ( Fitxer TextosWaps )
 1. Power Points
 • Elaboració d’un PowerPoint identificat com a I+R, amb el Nom del centre, No. de PP (1, 2, …) y subgrup col·laborador (A, B, C , etc.].
 • Les diapositives portaran el No. del PP, seguit del dígits corresponents a l’ordre de les diapositives.
 1. Obrir TextosWaps
 2. Fer fitxa de PP model del grup
 3. Tantes còpies com imatges
 4. Recollir  identificadors imatges : tres últims dígits del .jpg. A partir del 2014, tres primers dígits.
 5. Copiar identificador al PP, a Imatge:
 6. Copiar imatges de la carpeta de ‘Grup’ a cada pàgina del PP segons identificadors
 7. Identificar els lemes a TextosWaps
 8. Copiar-los a cada pàgina corresponent. Sovint l’ordre està alterat.
 9. Completar i editar fitxes
 10. Fer còpia de seguretat

 Identificació dels materials:

– Tots els materials procedents d’experiències d’un mateix centres, enviats per els visitants o alumnes col·laboradors s’identifiquen amb el primer dígit de cada diapositiva del Power Point corresponent.

Exemple:

 1. IEM Narcís Monturiol, dia 12.12.12
 2. IEM Narcís Monturiol, dia 13.12.12
 3. Maristes Champagnac, grup B, dia 15.03.13

– Les diapositives recollides mantenen la numeració correlativa al ordre de incorporació al seu Power Point.  Ex. 1.7, 1.8, 1.9,  etc.

 

– Les imatges de les diapositives s’identifiquen amb els 3 darrers dígits de les enviades per watsapp. Ex: 11 = SAO    a92 ( ……………….. a92)

 1. Valoració dels materials

Com hem comentat al capítol anterior, les imatges amb les sigles dels grups i els lemes corresponents de cada peça observada, seran trameses per WhatsApp al centre de recollida de dades i emmagatzemada als dossiers situats al disc dur de dades, en carpetes individuals per a cada visita o experiència, codificada i numerada d’acord amb l’ordre de calendari. Ex; MNAC (6). A partir de cada visita i font de dades s’elabora el power point corresponent, el qual ens permetrà observar, comparar i valorar els materials recollits.

En aquesta primera valoració i ordenació dels materials de cada visita, procurem esbrinar el que els hi atrau de cada obra, com ho descriuen amb la imatge i com ho descriuen amb text. És important observar que aporten amb aquest diàleg, com usen la imatge i el llenguatge per a expressar la seva experiència emocional, pròpia o col·lectiva.

Qualifiquem cada missatge (imatge + lema) de 0 a 3 d’acord  amb els criteris següents:

–  Considerem per separat imatge i lema, valorem de 0 a 3 amb fraccions de 0,5 i finalment es sumen les dues valoracions, d’acord amb els següents criteris:

0 = no correspon, no entès

1 = correcte  / descripció merament formal

2 = aportació més detallada  / observació tècnica

3 = aportació superior / especialment emotiva

– Les diapositives sense imatge,marcades amb un asterisc (*),  s’anul·laran per principi.

– Les diapositives sense lema, marcades amb un asterisc (*),  es tractaran per separat, valorant-se el lema amb un punt menys que la de la imatge si aquesta es valora amb més de 1, si es valora amb un 1 el lema es valorarà amb 0,5. Així , malgrat els problemes de comunicació, poden igualment ser qualificades.

– En les visites de retorn als centres es procurarà recuperar aquestes mancances i identificar els Grups anònims.

 1. Models de valoració

Hem assajat diferents models de valoració, a fi d’establir la fiabilitat d’aquest procediment. Una primera valoració individual, corresponent  a la taula ‘a’.

Elaborades per separat per un membre de l’equip, un monitor, un centre patrimonial col·laborador – Museu, Escola, o comentaris artístics sobre les imatges fetes per especialistes en art o fotografia.

Al comparar les dades recollides per dos valoradors, sobre una mateixa experiència, ho recollim a les taules ‘b’ en les quals podem calcular promigs, desviacions i coincidències i extraure’n noves valoracions finals. Aquestes taules ordenada per puntuacions descendents, es presenten com a taules ‘c’, que ens serviran per a seleccionar els materials en funció de la qualitat expressada per les valoracions.

La primera ordenació del material i valoració, de les taules ‘a’ serà indispensable per a les presentacions de les visites de retorn a cada centre.

 1. Exemple de primera valoració (a)

Valoracions fetes per Romà Escalas dels materials recollits al Museu de Instruments de Céret (Catalunya del Nord) per l’escola Deodat de Séverac, el 27 de Gener de 2014.

La Taula completa es pot consultar a la pàgina 59 de l’Annex o a la carpeta de dades corresponent a l’activitat CIMP (11).
NOVES PERCEPCIONS (11)
VALORACIÓ IMATGES i LEMA

Escola: Deodat de Séverac
Espai: MúSIC
Data: 27.01.14

Diapo Lema Imatge suma   persona / grup
2 1 1 2 AMA
3 1 2 3 AMA
4 2 2 4 AMA
5 1 2 3 AMA
6 2 2 4 AMA
7 2 1 3 AMA
8 1 1 2 AMA
9 1,5 2 3,5 AMA
10 2,5 3 5,5 AMA
11 2 2,5 4,5 AMA
12 1 2 3 AMA
13 1 2 3 AS
14 2,5 2 4,5 AS
15 1 1 2 AS
16 2 2 4 AS
17 1 1 2 AS

 

Taula 2. Exemple de primeres valoracions (a)

 1. Segon tipus de valoració (b i c)

Aquest segon tipus es basa en trobar les coincidències o desviacions entre els resultats de diferents valoradors, i finalment recollir-ne el promig.

Exemple de Valoracions combinades (b):  promig entre dos observadors,  R. Escalas i  Xana Varela , de les valoracions dels materials procedents de la visita al MNAC el 26 d’abril de 2014.

Les  taules, a un cop  ordenades  per valors decreixents del pro mig , es presenten en el format (c) que podem veure a continuació. La Taula 3 completa es pot consultar a la pàgina  68  de l’Annex  o a la carpeta de dades corresponent a l’activitat MNAC (6).

NOVES PERCEPCIONS  06 , 26 Abril de 2013 .

VALORACIONS d’IMATGES i LEMA       R. Escalas, Xana Varela

Escola: Pablo Picasso                                 Espai: MNAC

                                                                          

Mitja RE, XV Diapo Lema Imatge suma persona / grup Xana L Xana I sumaXana
6,0 9 3 3 6 EAM 3 3 6
6,0 13 3 3 6 EAM 3 3 6
6,0 29 3 3 6 MGU 3 3 6
5,8 19 3 2,5 5,5 EMS 3 3 6
5,8 26 3 2,5 5,5 EMS 3 3 6
5,5 8 2,5 3 5,5 EAM 3 2,5 5,5
5,5 37 3 2 5 TDI 3 3 6
5,5 39 2,5 2,5 5 TDI 3 3 6
5,5 40 3 2 5 TDI 3 3 6
5,3 7 3 3 6 EAM 2,5 2 4,5
5,3 24 2,5 2,5 5 EMS 3 2,5 5,5
5,0 12 2 2,5 4,5 EAM 2,5 3 5,5
4,8 15 2 2 4 EMS 3 2,5 5,5

 

Taula 3. Exemple de Valoracions combinades, entre dos observadors:

 1. Escalas, Xana Varela.
 1. Tercera valoració: d’imatge fotogràfica

 

 Exemple de valoració tècnica i artística de les imatges

Les imatges s’identifiquen amb els 3 darrers dígits de les recollides als watsapps, com podem observar a la Taula següent. (la taula sencera es pot consultar a l’Annex III, Taula 4:

Diapo  Grup  Imatge

11        SAO    a92

12        SAO    b5b

13        SAO    b87

14        XXX   fa6

15        XXX   5dc

16        XXX   bd3

17        XXX   619

18        XXX   8a5

19        XXX   eaa

20        XXX   243

21        XXX   42b

22        XXX   b1f

23        XXX   6fe

24        LTF     3bb

25        LTF     ed7

26        LTF     c81

27        LTF     0fd

Exemple dels Comentaris sobre les imatges de l’experiència Nª 4 al MNAC, per

Arume Calvo, Abril 2013. Impressions sobre les imatges,  sense el lema, per a clarificar la relació imatge / lema.  La totalitat dels comentaris es poden consultar a l’Annex III, pp 70-80.

Diapo 2: SAO 63e
Por a perdrem en una altra realitat. Imatge descriptiva i il·lustrativa.

Diapo 3: SAO E4a
Vull estar més a prop, m’interessa el que estan fent, amb cura que no em enxampin!
Molt bona, deixa entreveure en primer terme (mur) creant tensió compositiva i psicològica entre els personatges que es veuen i el que no es veu, que té doble joc de ser el propi espectador. I a més, ens deixa veure clarament el segon terme, l’acció principal.

Diapo 4: SAO F07
Cruesa! mirada valenta a les entranyes.
Molt bé per 3 motius: lleuger picat que dóna sensació d’inferioritat al motiu fotografiat reforçat per la forma geomètrica de l’objecte. I la sensació d’asfíxia en ser un pla detall i que a més aixafa la zona verda, la naturalesa d’un mateix.

Diapo 5: SAO 9e4
Per sobre de tot hi ha Déu.
genial! perquè trenca amb les regles compositives. Fes servir el flaix per marcar una diferència estètica i per tant, una imatge molt personal.

Diapo 6: SAO 6da
¿Que em parles ?, no entenc res.
No percebo cap cura tècnica, expressiva ni conceptual. Només una acció de clic aleatòria.

Diapo 7: SAO BA4
Les banderes només porten morts i guerres, millor esborrar-les de la història.
Pot llegir-se de dues formes diferents, des d’un nivell acadèmic estarà malament, pel borrós, falta de nitidesa, pèrdua de color etc .. però artísticament seria vàlida! si el seu concepte és esborrar la història aquesta molt bé !!

Diapo 8: SAO 25c
Puc veure el moviment! en una imatge fixa, la guerra té olor. I és la fotocòpia d’una foto mítica de Robert Capa al Desembarcament a “Omaha Beach” Normandia. Pur sentiment i ànima de soldat.
A nivell tècnic es pot considerar errònia per la seva borrós, pèrdua de color etc .. però per sobre de tot està el nivell expressiu, la vivència conceptual. És molt bona, autèntica.

Diapo 9: SAO 838
Fang, brut i tòxic, metalls pesants, art abstracte.
Dins de l’experimentació amb tècniques és molt vàlida, però fora d’allà tot són crítiques.

Diapo 10: SAO a9d
Registre fotogràfic fred, ànima abandonada, surt una companya al seu rotllo sense interacció alguna amb l’escultura, més aviat a la seva, que és fotografiar el mateix.
Imatge torta, és important prestar atenció a tota persona o objecte que surt a la imatge, a més del motiu principal.

SAO A92
El guardià del la mort, l’instint animal.
No dóna molt valor al fons ia més compositivament talla la línia del sòl amb el detall d’interès, així la percepció de dissipa.

SAO B5b
Som animals. Éssers vius amb poders.
Un encert el picat (mirada des de dalt) produeix igualtat entre tots, persona, gos i serp.
Centra l’atenció en els límits d’ells amb un pla de detall i això produeix tensió amb les formes de la serp que sembla que es mou, i la rigidesa del gos. ¿El cos està viu o mort?

 Sònia Abella: Suggeriments sobre la valoració fotogràfica de les  imatges.

La foto : té opacitat

La imatge: va més enllà

– La imatge pretén representar i presentar. Sempre hi son presents les dues intencions, en equilibri o no, L’etat de lieu’  o estat de la qüestió.

– Herència de la iconografia clàssica, la seva consciencia,  i l’essència de la transmissió espiritual de l’art.

– Composició de la imatge a l’època actual.

– Com s’aproxima el fotògraf corporalment a l’obra.

– La seva idea de bellesa

– En la relació bilateral dels visitants, els joves són abduïts i després capten.  .

– Estic ‘open’, però l’ imatge m’ha vingut a mi i cal ‘aller a l’image’.

– Veuen fragmentat , i van a l’estructura.

Sobre imatges concretes:

1,27. La boca [dels tubs de l’orgue], màscara neutra, és un cor posada en escena.

La mare que els ha parit. Preciosíssima !!

1.29.  Perspectiva del temps.

Opinions generals:

–  No s’acompanyen amb el cos

– Aproximació negativa a la pintura. Detectem rebuig i rebot amb la pintura ( potser associada a museus).

– Expressió escrita, lema, potser  canviar-la  per ‘story line’ ?.

 1. Visita de retorn: Aquestes visites als centres col.laboradors, per a mostrar i discutir els materials recollitas, han estat fonamentals per aclarir expressions, opinions i conceptes i per a completar alguns lemes i informacions que no havien arribat.

Romà Escalas i Xana Varela en la visita de retorn a l'IES Pablo Picasso de Barcelona

Romà Escalas i Xana Varela en la visita de retorn a l’IES Pablo Picasso de Barcelona

Protocols de les visites

Protocols de les visites

Cada tipus de visita o experiència comporta, d’acord amb les característiques de cada lloc i l’origen dels alumnes, la creació i redacció d’uns protocols per a garantir-ne el correcte desenvolupament. Aquests protocols s’elaboren d’acord amb els mestres o monitors dels centres col·laboradors A continuació mostrem alguns d’aquests protocols que podrem trobar a les carpetes corresponents de cada activitat. 

 1. Visita als Monitors i Mestres. 
 1. Visita prèvia al centre col·laborador (Institut, Institució, Universitat o Escola Especialitzada) per a informar als monitors o responsables dels grups del projecte, la metodologia operativa i fixar un calendari de participació. El calendari el gestionarà el coordinador  de centres i visitants.
 1. Es comentarà el projecte amb els alumnes o participants sense que suposi cap limitació creativa a la seva aportació. Especialment en edats dels més petits.
 1. Els resultats i el material recollit es comentaran amb els grups col·laboradors en una sessió posterior a la visita, anomenada Visita de Retorn.

 

 1. Comunicació amb els Alumnes
 1. El dia de la visita es fa una sessió preparatòria dels col·laboradors individuals amb les explicacions del procediment a seguir. Directament a l’espai de visita, sense cap condicionant previ per part del monitor.
 2. Es proporcionarà un document amb els protocols de captació d’imatges i comunicació.
 3. Un assistent tècnic vetllarà i informarà els participants en cada operació del projecte.

 

 1. Mètodes segons la tipologia dels grupsCada tipologia de grup participant necessita d’un mètode de treball personalitzat el qual es reflectirà ala protocols operatius de cada experiència. A continuació exposem una modalitat per a visites dividides en grups de  3 alumnes:Modalitat A: 10  Grups de tres nens, amb un mòbil per a cada tres.
 1. El projecte es desenvoluparà en els espais del museu acotats per nosaltres (Ex: des del Renaixement al classicisme, espais 6 al 9)
 1. Es pren una imatge general de cada una de les tres peça del projecte. Controlada per l’assistent tècnic.
 1. Els demanem 3 fotografies de 3 peces, (poden fer-ne més, en cas d’error o necessitat especial)
 1. D’aquestes 3 peces, dues són triades per nosaltres i la tercera és lliure a escollir per ells.
 1. Han d’enviar-les per SMS o WATSAPP a un centre de recollida de dades amb les seves inicials d’autoria i una frase com a lema o eslògan inspirat per la peça observada.

  

 1. Exemple de protocols d’organització i mobilitat dels grups col·laboradors per a la visita al MNAC del divendres, 15 de març del 2013

 

Modalitat  A, alumnes en grups de 3

 1. Sessió preparatòria prèvia: 15 minuts

– Formació i identificació dels  diferents GRUPS D’ALUMNES: A+C, anomenats ‘A’, en colles de 4 alumnes. Grups: A1= a1+a2+a3+a4; A2 =a5+a6+a7+a8; A3= a9+a10+a11. (11 colles de quatre  = 44 alumnes).

Els B. En colles de 3. Grups: B1= b1+b2+b3; B2= b4+b5+b6; B3= b7+b8+b9. (9 colles de tres = 27 alumnes).

– Cada grup s’identifica per unes sigles de 3 lletres (ex: TOM)

 1. Contacte, observació i diàleg amb les peces

Els col·laboradors observen les obres d’art, l’impacte visual i els suggeriments emocionals abans de decidir-se per l’ imatge que ho expressi. L’imatge triada anirà acompanyada d’un lema explicatiu d’un màxim de tres paraules;  recordatori de la experiència en la contemplació de l’objecte.

 1. Recollida d’imatges i comentaris

– Els grups tindran una estada de 10 minuts en cada espai

– Es fotografien les imatges sense flash

– Les imatges amb les sigles i els lemes corresponents de cada peça seran trameses als dossiers de recollida. És preferible les 3 o 4 imatges separades pel lema corresponent.

 1. Moviment dels grups

 

Horari: 11:00 11:15 11.30 11:45 
Pintura Informaciótots A1 A3 A2
Escultura Informació A2 A1 A3
Lliure Informació A3 A2 A1

 

Horari: 12:00  12:15 12 :30  12: 45 
Pintura Informaciótots B1 B3 B2
Escultura Informació B2 B1 B3
Lliure Informació B3 B2 B1

 

Taula 1.  Distribució dels Grups al MNAC el 31.03.13

Monitors: R. Escalas i Xana Varela

ins_canpuig

Grup de l’ INS Can Puig de S. Pere de Ribes. Visita a la Fundació Stampfli de Sitges

 

Captació d'imatges. Visita a la Fundació Stampfli de Sitges per alumnes de l'INS Can Puig de S. Pere de Ribes.

Captació d’imatges. Visita a la Fundació Stampfli de Sitges per alumnes de l’INS Can Puig de S. Pere de Ribes.

Metodologia de treball

Metodologia de treball

Organització de les visites, calendaris i valoracions
Calendari general del Projecte:

Elaboració de protocols i reunions amb els Centres: Octubre- novembre 2012
Activitats amb els grups i enregistraments: Curs 2012-2013
Activitats amb els grups i enregistraments: Principi del curs 2013-2014
Anàlisi i redacció final: finals 2014/ 2015

 1. Formació dels grups visitants de 10 / 15 persones, d’acord amb els col·lectius de visitants. Franja d’edat de 14 a 25 anys.
 2. Preparació tècnica i conceptual de les visites programades amb els centres col·laboradors.
 3. Desenvolupament de la Visita o activitat als diferents centres artístics patrimonials: Museus i Espais arquitectònics.

Mode operatiu:

 1. Els visitants fotografien o enregistren amb els seus mòbils, 2 peces seleccionades per la organització i una de lliure elecció, d’acord amb el seu impacte emocional.
 2. Envien les imatges, amb un missatge d’uns 5 caràcters, al centre d’acollida de dades de l’organització.
 3. Es recuperen les imatges i comentaris recollides en un Power Point per a cada grup.
 4. Després d’una valoració conjunta amb monitors , especialistes dels centres i assessors es prepara una exposició amb una selecció de fotografies i comentaris.
 5. Debat sobre la valoració i focus d’interès.
 6. Publicació de la reflexió i conclusions sobre la seva percepció del patrimoni i comunicació.
 7. Condicions i necessitats de gestió i de conservació.
Equip i col·laboradors

Equip i col·laboradors

Direcció: Romà Escalas Llimona

 

Col·laboradors: 

Assessorament  sociològic : Salvador Giner, IEC

Assessor de fotografia: Arume Calvo, Manolo Laguillo (UB), Sònia Abella (Sorbonne)

Suport audiovisualm monitoratge: Arume Calvo, Alexandra Varela i Taïs Oriol

Valoracions: Arume Calvo, Alexandra Varela, Mònica Pagès, Taïs Oriol i Sandra Rigall.

 

Entitats col·laboradores:

 

Logística i coordinació: Secretaria científica IEC
Museu de la Música: Berta Ribé, Jaume Ayats
MNAC: Teresa Gonzalez, Esther Fuertes
ICUB (Museus Municipals) Joaquim Vicente;  Museu Marítim: Olga Lopez
Museu Marés: Neus Peregrina
Museus de Sitges: Vinyet Panyella, Montserrat Curtiada, Anna Llanes.
Hospital de Sant Pau i la Santa Creu de Barcelona.

Museus de França: Jean -Pierre d’Albera (Centre National de Patrimoine), Paul Mace (CIMP).